Walne Zebranie Członków 9.12.2023 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na podstawie § 35 pkt. 4b i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 7/2023 z dnia 5 listopada 2023 r. Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 9 grudnia 2023 r. o godz. 10.15 (I termin), o godz. 10.30 (II termin) w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków OT-37 PZK:

Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników.
Powołanie Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej/Skrutacyjnej.
Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
Wystąpienie Prezesa POT PZK, sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawy członkowskie.
Wystąpienie Skarbnika Oddziału, sprawozdanie finansowe.
Wystąpienia kierowników/przedstawicieli klubów zrzeszonych w OT37.
Wystąpienie przewodniczącego/przedstawiciela Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Omówienie sytuacji finansowej OT-37. Propozycja podwyżki składki oddziałowej, dyskusja.
Głosowanie w sprawie podwyżki składki oddziałowej.
Wybór Delegatów na XXVII KZD i ich zastępców.
Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
Wnioski, propozycje Uchwał, dyskusja i głosowanie nad nimi.
Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Zakończenie obrad.

Regulamin obrad Walnego Zebrania:

  1. Prowadzenie obrad może być jednoosobowe.
  2. Głos w dyskusji nie powinien przekraczać 3 minut.
  3. Uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów.

Zgodnie z polskimi przepisami prawo wyborcze przysługuje osobom pełnoletnim.

W imieniu Zarządu
Monika Olszewska SQ5KWH
Prezes Zarządu OT-37 PZK


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *