Regulamin Klubu Krótkofalowców SP5POT

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Nazwa klubu: Praski Klub Krótkofalowców SP5POT.
 2. Znak wywoławczy: SP5POT.
 3. Klub działa w ramach i oparciu o statut Polskiego Związku Krótkofalowców.
 4. Siedzibą Klubu jest siedziba 37 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców znajdującą się w Warszawie przy ul. Kordeckiego 66.
 5. Klub jest organizacją radioamatorów, hobbystów, działających i zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w sposób przewidziany dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi innych ogólnodostępnych pasm radiowych.
 6. Klub używa znaków, symboli, logo i nazwy klubu w formie ustalonej przez Zarząd Klubu załącznik nr 1.
 7. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
 8. Działalnością Klubu kierują: Rada Klubu składająca się z Prezesa i Operatorów stacji klubowej, zwanym dalej Radą Klubu. Członkowie Rady Klubu muszą być członkami Polskiego Związku krótkofalowców. Rada Klubu wybierana jest co 5 lat.
 9. Rada Klubu ze swojego grona wybiera Prezesa Klubu odpowiedzialnego za reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 10. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej aktywności społecznej, prowadzonej dla realizacji określonych w §2 założeń i celów.

§ 2 Cele działalności

 1. Integrowanie środowisk radiowych.
 2. Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoławczym.
 3. Propagowanie w kontaktach radiowych i osobistych m. st. Warszawy oraz województwa Mazowieckiego.
 4. Wymiana kart QSL.
 5. Wymiana doświadczeń i informacji w pracy na pasmach amatorskich i pozostałych częstotliwościach ogólnodostępnych.
 6. Klub realizuje swoje cele przez:
  a) Zrzeszenie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach radiowych.
  b) Organizację i prowadzenie szkoleń, wykładów, okolicznościowych imprez z zakresu pracy i tematyki radiowej.
  c) Reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji.
  d) Współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach.
  e) Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych.
  f) Współdziałanie z organizacjami administracji Lokalnej i Państwowej w zakresie szkolenia i promocji krótkofalarstwa
  g) Inne formy aktywności zaproponowane przez Członków Klubu i zaaprobowane przez Radę Klubu

§ 3 Struktura Klubu SP5POT

Klub zrzesza członków:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,
 • Honorowych,
 1. Człowiek Zwyczajny: osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu zaakceptowana przez Radę Klubu;
  spośród członków zwyczajnych posiadających Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Rada Klubu powołuje Operatorów upoważnionych do samodzielnej pracy
  spod znaku klubowego.
 2. Członek Wspierający: osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć wspierania działalności Klubu.
 3. Członek Honorowy: osoba zasłużona dla działalności i rozwoju Klubu.

§ 4 Członek Klubu ma prawo

 1. Uczestniczyć w spotkaniach wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Klub.
 2. Korzystać z dorobku wspólnego, z urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Klubu
 3. Uzyskiwać informację i wiedzę operatorską i techniczną od innych członków Klubu, oraz dzielić się taką wiedzą z innymi.
 4. Zgłaszać i realizować wszelkie inicjatywy mające związek z działalnością Klubu.
 5. Nosić barwy klubowe w postaci emblematu lub ubioru.

§ 5 Majątek Klubu

 1. Majątek Klubu mogą stanowić środki trwałe przekazane przez Członków Klubu oraz Darczyńców na podstawie umowy darowizny.
 2. Majątek Klubu może służyć jedynie do realizacji celów regulaminowych.
 3. Majątek Klubu może być dysponowany decyzją Rady Klubu.
 4. Majątek Klubu stanowi własność członków zwyczajnych Klubu i w przypadku rozwiązania Klubu podzielony zostanie po równo na każdego członka zwyczajnego Klubu bez względu na okres przynależności czy też
  pełnioną funkcję.
 5. Nie stanowią majątku Klubu nieruchomości lub ruchomości będące własnością członków Klubu lub osób trzecich użyczone czasowo na potrzeby działalności Klubu.

§ 6 Praca radiostacji klubowej

 1. Pracując na radiostacji klubowej używa się znaku wywoławczego SP5POT lub przyznanego okresowo innego okolicznościowego znaku wywoławczego.
 2. Częstotliwość Klubu SP5POT 144.525 MHz
 3. Na radiostacji klubowej mogą pracować
  • Samodzielnie:
   • Operatorzy odpowiedzialni radiostacji klubowej
   • pełnoletni członkowie Klubu posiadający pozwolenie radiowe
  • W obecności i pod nadzorem Operatora Odpowiedzialnego:
   • pozostali członkowie Klubu
   • wszyscy chętni, uprzednio przeszkoleni w zakresie prowadzenia amatorskiej łączności radiowej.

§ 7 Przypadki szczególne, skreślenie z listy członków

Członek Klubu zostanie skreślony z listy członków w przypadku:

 1. Rozpowszechniania treści szkodzących wizerunkowi Klubu lub jego członków.
 2. Naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia.
 3. Nieusprawiedliwionego braku kontaktu z Klubem w okresie roku kalendarzowego.
 4. Nieetycznego zachowania na pasmach
 5. Rezygnacji z członkostwa w Klubie złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną.

Decyzję o skreśleniu z listy klubowej podejmuje Rada Klubu w trybie uchwały