Walne Zebranie Członków OT-37
Dodane przez SQ5PTZ dnia 31 październik 2021 12:17
Na podstawie § 35 pkt. 4a i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 5/2021 z dnia 22 października 2021 r. Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 20 listopada 2021 r. o godz. 10.00 (I termin), o godz. 10.15 (II termin) w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków OT-37 PZK:

1 Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników.
2 Powołanie Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
3 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej/Skrutacyjnej.
4 Przyjęcie regulaminu i porządku obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
5 Wystąpienie Prezesa POT PZK, sprawozdanie z działalności Zarządu.
6 Wystąpienie Skarbnika Oddziału, sprawozdanie finansowe.
7 Wystąpienia Kierowników Klubów zrzeszonych w OT37.
8 Wystąpienie Przedstawiciela Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
9 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10 Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu oraz kandydatów na zastępców członków Zarządu.
11 Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
12 Zgłaszanie kandydatów do nowej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów na zastępców nowej OKR.
13 Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
14 Wnioski, propozycje Uchwał, dyskusja i głosowanie nad nimi.
15 Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
16 Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
17 Zakończenie obrad.
W imieniu klubu SP5POT gorąco zapraszamy na Walne Zebranie istnienie naszego OT 37 w naszych rękach, wybór dobrych władz to nasze poniedziałkowe spotkania to dalszy nasz rozwój.